Regulamin

§ 1

Definicje

1. Przedsiębiorca- podmiot prowadzący za pośrednictwem sieci internet, sklep internetowy pod adresem: www.ukrainashop.com, tj. Volodymyr Berestovskyy, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Centrum Terapii Naturalnej Biodar Volodymyr Berestovskyy z siedzibą w Poznaniu (61-052), ul. Mogileńska 8/U3, zarejestrowaną przez ministra właściwego ds. gospodarki NIP: 6222378251, REGON: 300756094.lnej Biodar Volodymyr Berestovskyy z siedzibą w Poznaniu (61-052), ul. Mogileńska 8/U3, NIP: 6222378251, REGON: 300756094.

2. Administrator danych osobowych – Przedsiębiorca.

3. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.ukrainashop.com, prowadzący sprzedaż towarów na odległość.

4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.

5. Użytkownik - każdy podmiot korzystający z internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.

6. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument, służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

7. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep na rzecz Użytkownika, który wyraził zgodę na przesyłanie Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.

8. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z Przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

10. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

11. Rejestracja – dobrowolne podanie danych, w tym danych osobowych przez Klienta Sklepu poprzez wypełnienie formularza dostępnego na łamach Sklepu.

12. Polityka prywatności- dokument dostępny na stronie www.ukrainashop.com, określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług witryny internetowej i Sklepu.

§ 2

Zasady korzystania ze Sklepu.

1. Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem w jeden z poniższych sposobów:

- stacjonarnie i listownie: pod adresem: Volodymyr Berestovskyy Biodar, ul. Mogileńska 8/U3, 61-052 Poznań;

- telefonicznie: pod numerem telefonu (+48) 696 970 251;

- poprzez pocztę elektroniczną na adres: bok@ukrainashop.com

- przez formularz kontaktowy na stronie Sklepu.

2. Ze Sklepu mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

3. Osoby, które nie ukończyły lat 18 mogą korzystać ze Sklepu za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

4. Osoby rejestrujące się w Sklepie oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora danych osobowych na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.

5. W celu potwierdzenia prawidłowości danych podanych podczas rejestracji w Sklepie, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie danych.

§ 3

Zakupy w Sklepie, ceny, dostępność i dostawy towarów.

1. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:

a) dokładny opisu danego produktu i jego cech,

b) łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy,

c) dotyczące sposobu i terminu zapłaty,

d) dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.

2. Dokonanie zakupu towaru nie wymaga rejestracji w Sklepie.

3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie Sklepu pod linkiem dostępnego po naciśnięciu przycisku „kupuję”, znajdującego się obok opisu danego produktu lub w podsumowaniu koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:

a) imię i nazwisko lub nazwa firmy,

b) adres email,

c) numer telefonu,

d) NIP,

e) dane adresowe do wysyłki.

4. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu oraz informacjami wskazanymi w ust. 1 powyżej, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”

5. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.

6. Sklep zobowiązuje się do dostarczenia towarów pozbawionych wad.

7. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.

8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta.

9. Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia wątpliwości.

10. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem, Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

11. Klient i Sklep związani są ceną towaru obowiązującą w chwili złożenia na ten towar zamówienia.

12. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:

a) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki doręczanej przez operatora pocztowego lub firmę kurierską,

b) zwykły przelew,

c) system płatności elektronicznych (autopay, tpay, payu, paypal),

d) płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

13. Termin na wykonanie płatności wynosi 7 dni.

14. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem bądź z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

15. Zamówiony towar jest wysyłany maksymalnie w przeciągu 1-3 dni roboczych:

a) od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry,

b) od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru płatności przy odbiorze.

16. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, Poczty Polskiej lub do Paczkomatów InPost. Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Wysyłka.

17. W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru towar co do zasady pakowany jest zbiorczo w jedna przesyłkę, chyba że wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy opcje odrębnej dostawy dla każdego produktu.

18. O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.

19. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru)uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

20. Wraz z produktem Sklep wysyła formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy – formularze stanowią załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu.

21. Wraz z towarem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:

a) Imię i nazwisko/firmę,

b) Adres siedziby,

c) Numer NIP (w przypadku firm),

d) Numer zamówienia,

e) Adres korespondencyjny/dostawy towaru.

Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacje związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w Regulaminie.

22. Inne informacje dotyczące działania Sklepu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Sklepu, o promocjach przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

§ 4 Reklamacje.

1.W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 459) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 dalej jako: ustawa o prawach konsumenta)

2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana (towar) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

3. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres: info@ukrainashop.com lub listem poleconym na adres: ul. Mogileńska 8/U3, 61-052 Poznań.

4. Wnosząc reklamację, należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.

5. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.

10. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.

11. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6 powyżej, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.

12. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

§ 5

Postanowienia końcowe.

1. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

b) Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;

c) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczne, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

3. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.ukrainashop.com nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

4. Umowa jest zawierana w języku polskim.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony

Sklep internetowy Shoper Premium